TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR DE RECUPERARE MEDICALĂ VRAJA MĂRII

ASCLEPIOS SRL cu sediul social în strada Ion Movilă nr. 21, Eforie Sud, județul Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/693/1992, C.I.F. 1864633 , telefon 0241/747.916, ( „Operatorul” locațiilor VRAJA MĂRII by the Park, VRAJA MĂRII in City, VRAJA MĂRII by the Lake), în vederea prestării serviciilor de recuperare medicală, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date conform Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016. Rolul prezentei informări este de a explica TERMENII și CONDIȚIILE de accesare servicii medicale VRAJA MĂRII. Vă rugăm să citiți cu atenție această Notificare – TERMENI și CONDIȚII de accesare servicii medicale VRAJA MĂRII.

Pentru că înțelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor medicale să fie dificilă, vă oferim în continuare un set de principii și reguli despre cum se pot folosi și accesa serviciile de recuperare medicală VRAJA MĂRII. În funcție de evoluția legislației, a serviciilor pe care le oferim și a locațiilor în care oferim aceste servicii medicale, acest document poate suferi modificări. Întotdeauna, pe www.complexvrajamarii.ro vom avea ultima variantă aplicabila.

Prezentul document iși propune să prezinte principiile și principalele reguli pe care trebuie să le respecte un pacient care dorește să beneficieze de servicii  de recuperare medicală .

Termenii şi Condiţiile de accesare sunt regulile minimale și se completează cu prevederile legislației în vigoare. Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectand totodată condițiile comerciale agreate prin contracte. Prin efectuarea programării, respectiv prin prezentarea și acceptarea înregistrării în lista de pacienți care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical într-o locație VRAJA MĂRII, vă exprimați acordul pentru respectarea acestor termeni și condiții de accesare a serviciilor medicale în cadrul VRAJA MĂRII. www.complexvrajamarii.ro Telefon 0241.747.916

1. DEFINIȚII

 1. Pacient – este persoana care accesează servicii medicale VRAJA MĂRII
 2. Acordul pacientului informat – consimțământul pacientului în vederea prestării serviciilor medicale, care are forma prevazută de OMS 1411/2016
 3. Asigurat / Pacient CAS – este acel pacient care acceseaza servicii medicale decontate de Casa Naționala de Asigurări de Sănătate;
 4. Asigurat Privat – este acel pacient care acceseaza servicii medicale în baza unei Asigurări Private de Sănătate
 5. CAS – Casa de Asigurări de Sănătate cu care VRAJA MĂRII se află în contract;
 6. Contract – acordul de voință dintre Pacient și VRAJA MĂRII, cu privire la prestarea seviciilor medicale, cuprinzând dar fară a se limita la contract de prestări servicii medicale, oferta comercială acceptată de pacient (i) în mod expres prin semnătura olografă sau electronică aplicată conform Legii 455/2001 sau prin intermediul aplicațiilor/portaluri VRAJA MĂRII, sau (ii) tacit, prin simpla acceptare a serviciilor medicale.
 7. Personalul VRAJA MĂRII înseamnă angajații VRAJA MĂRII, funcționarii, consultanții și colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum și orice persoană care presteaza servicii în numele și/sau pe seama VRAJA MĂRII ori pentru VRAJA MĂRII.
 8. Termeni și conditii de accesare – sunt toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplica tuturor accesărilor de servicii medicale de către Pacienți în cadrul VRAJA MĂRII.

2. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

 1. Serviciile medicale pot fi accesate de către Pacienți, de regulă, de luni până sâmbătă în intervalul orar 8.00 – 20.00 și duminică 8.00 – 16.00 în cadrul VRAJA MĂRII, în condițiile comunicate periodic de către VRAJA MĂRII, disponibile pe site-ul www.complexvrajamarii.ro.
 2. Accesarea serviciilor medicale se efectuează pe baza de programare telefonică efectuată:
  • la numărul 0241.747.916, conform programului comunicat pe site-ul www.complexvrajamarii.ro
  • precum și prin contactare online prin intermediul site-ului VRAJA MĂRII
 3. Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondența purtată cu Pacientul de către reprezentanții VRAJA MĂRII, se va face la datele de contact menționate în Contract / declarate pe alte canale și înregistrate în sistemul informatic, adresa care va fi actualizată în funcție de declarațiile Pacientului de la momentul accesării Serviciilor Medicale. Astfel, dacă ulterior semnării unui contract de prestări servicii medicale cu VRAJA MĂRII, în care erau menționate datele de contact, sunt declarate alte coordonate, acestea se vor actualiza în funcție de ultima solicitare a Pacientului, acesta din urmă neputâdu-se prevala de faptul că notificările și comunicările nu s-au făcut conform contractului.
 4. Comunicările de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fără a se limita la programările solicitate, informări privind eventuale resturi de plată înregistrate, informări privind procedurile operaționale/sistemele VRAJA MĂRII, care au impact asupra modalității de desfășurare a activității medicale, nu au caracter promoțional, scopul acestora fiind de a asigura o bună desfășurare a serviciilor medicale solicitate de pacienți.
 5. În mod excepțional, programarea ta poate fi decalată, atunci când personalul medical acordă îngrijiri în cazuri prioritare din punct de vedere medical sau în cazuri care necesită o atenție / supraveghere medicală sporită.
 6. Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurări de Sănătate cu care VRAJA MĂRII se afla în contract sunt disponibile în limita fondurilor existente.
 7. Accesul la serviciile medicale oferite de VRAJA MĂRII este limitat de disponibilitatea acestora și se supune regulilor de accesare, Termenii și Condițiile menționate în prezenta nefiind aplicabile acestei situații.

3. REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

 1. Pacientul va respecta programul VRAJA MĂRII fără a putea face sesizări legate de faptul că nu au fost lăsați să intre în clinici înainte de începerea programului sau după terminarea lui.
 2. Pacienții CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativă a următoarelor documente:
  • cardul de asigurat CAS;
  • biletul de trimitere emis în condițiile CAS
  • cartea de identitate.
 3. Asiguraților Privați, decontării serviciilor asigurate se face individual la asigurator.
 4. Pacienții vor avea acces la specialitățile medicale în cadrul programului dedicat de recomandarea medicului curant. În cazul pacienților fără discernământ, informațiile vor fi prezentate aparținătorilor / reprezentanților legali. Fiecare Pacient / aparținator are obligația de a solicita informații suplimentare la recepțiile VRAJA MĂRII
 5. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale a unui pacient minor, se pot face numai după identificarea Pacientului și a aparținătorului care însoțeste minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate prin call center și pe site-ul www.complexvrajamarii.ro.
 6. La înregistrarea Pacienților minori în vederea accesării serviciilor medicale, în sistemul informatic al VRAJA MĂRII, părintele / reprezentantul legal / aparținătorul / persoana care solicită programarea va comunica datele de identificare ale părinților sau ale reprezentantului legal al Pacientului minor.
 7. La fiecare accesare a serviciilor medicale, personalul VRAJA MĂRII va actualiza datele Pacienților, în special telefon si e-mail.
 8. Pacienții înțeleg că informațiile referitoare la serviciile medicale și prețurile acestora, obținute la telefon sau pe site-ul www.complexvrajamarii.ro, au doar scop informativ. Întodeauna va prevala contractul semnat cu Pacienții sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de prețuri afișată în recepții. În funcție de specificul fiecărui caz medical și de serviciile medicale efectiv oferite prin informațiile furnizate, coordonatorul operațional al locației în care se dorește accesarea deciziei va avea decizia finală.
 9. VRAJA MĂRII iși propune să acorde servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. În cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al VRAJA MĂRII poate să difere de rezultatul dorit de Pacient. Vă reamintim că obligația medicală este o obligație de diligență, la nivelul actual de cunoștințe fiind imposibil să garantăm rezultatul serviciilor oferite.
 10. În acord cu prevederilor Codului Fiscal, vă informăm că nu emitem factura pentru serviciile medicale prestate, la solicitarea pacienților, pe numele unor persoane fizice și / sau juridice (societăți cu răspundere limitată, PFA, PFI, s.a.m.d.) decât dacă a fost încheiat cu respectiva entitate juridică, în prealabil, un contract de prestări servicii medicale specific pentru serviciile acordate pacientului.
 11. În cazul în care, în urma accesării serviciilor medicale, Pacienții figurează în evidențele contabile ale oricăreia dintre societățile din cadrul VRAJA MĂRII, cu debite, Pacientul nu va putea accesa niciunul dintre Serviciile Medicale prestate de VRAJA MĂRII, indiferent dacă deține sau nu și calitatea de Abonat sau Asigurat CAS/Privat. Restricția va fi activă până la achitarea debitului sau reglarea situației debitului.
 12. În cazul în care serviciile medicale de care Pacientul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, indiferent de motive, Pacientul este obligat să achite contravaloarea serviciilor medicale. În acest sens, Pacientul are obligația de a semna diferite documente, precum angajamente de plată, documente ce vor fi puse la dispoziție de către personalul VRAJA MĂRII. Refuzul semnării acestor documente poate determina refuzul de către VRAJA MĂRII a prestării serviciilor medicale.
 13. Decontarea prin intermediul asigurării private de sănătate și a asigurării sociale de sănătate exclude orice alt tip de decontare a serviciilor, precum și aplicarea de reduceri comerciale suplimentare. Înainte de accesarea serviciului medical Pacientul va decide ce metodă dorește să aplice pentru decontarea serviciilor.
 14. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva Personalului Prestatorului și a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor VRAJA MĂRII, de natura să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea persoanelor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora, nu sunt tolerate. În cazul în care Pacientul sau aparținătorii acestuia săvârșește una din faptele, actele menționate mai sus, VRAJA MĂRII va solicita imediat evacuarea Pacientului / aparținătorilor acestuia din incinta locației. În cazul nașterii unei situații conflictuale, angajații VRAJA MĂRII vor putea solicita imediat intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de paza și protecție cu care aceasta colaborează, și/sau intervenția Poliției.
 15. În cazul unor evenimente de genul celor menționate mai sus, VRAJA MĂRII poate restricționa accesul oricărei persoane implicate în incident la serviciile medicale disponibile în cadrul VRAJA MĂRII, având dreptul de a rezilia unilateral orice contract anterior încheiat cu Pacientul sau în favoarea Pacientului.

         

4. ACTUALIZAREA PREZENTEI TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACCESARE SERVICII MEDICALE VRJA MĂRII

Prezenta TERMENI și CONDIȚII de accesare servicii medicale VRAJA MĂRII se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a companiei www.complexvrajamarii.ro – secțiunea „Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail – la adresa: office@complexvrajamarii.ro;
 • personal – la sediul firmei;
 • printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa: Str. Ion Movilă nr. 21 Eforie Sud, județul Constanța, Cod 905360;
 • telefonic – la numărul: 0241/747.916.